spoločnost pre ochranu netopierov na slovensku
Úvodná stránka Prečo ich chrániť Poradňa Kontakt Fórum

default.jpg

Ochrana netopierov

 

Ochrana netopierov spočíva hlavne v ochrane ich biotopov. Rovnako dôležité sú úkrytové biotopy (podkrovia, stromové dutiny, jaskyne) aj lovné biotopy. Úkryty využívané netopiermi na rozmnožovanie, ako napríklad niektoré podkrovia kostolov, im slúžia aj počas dlhých desaťročí a preto je ich zachovanie jednou z kľúčových úloh v ochrane týchto živočíchov. Kostoly sú často posledným útočišťom pre druhy viazané na podkrovné stavby, pretože neustále prebiehajú rekonštrukcie týchto budov. Druhou v súčasnosti ohrozenou skupinou sú druhy využívajúce štrbiny panelových domov na sídliskách kvôli intenzívne prebiehajúcemu zatepľovaniu bytov. Ochrana si vyžaduje praktické ale aj právne formy. Praktická ochrana teda spočíva najmä v starostlivosti o významné letné kolónie, riešení problémov s netopiermi na sídliskách a zabezpečovaní zimovísk. Súčasťou ochrany druhov a zároveň prevencie proti škodcom je najmä v zahraničí vyvesovanie búdok v lesných porastoch s nedostatkom dutín.

Právna ochrana

je zakotvená predovšetkým v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a vyhláške MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva tento zákon. V rámci Európskej únie je Slovensko povinné ako členský štát zabezpečovať ochranu netopierov aj v zmysle Smernice Rady 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (tzv. Smernica o biotopoch). Boli vyhlásené viaceré územia európskeho významu kde predmetom ochrany sú aj netopiere a dve špeciálne územia, kde sú hlavným predmetom ochrany netopiere – Dubnické bane a Bradlo. Jednotlivé druhy netopierov sú zahrnuté aj do príloh niektorých medzinárodných dohovorov, ktoré sa Slovensko zaviazalo dodržiavať a z ktorých vyplývajú konkrétne úlohy a záväzky na zabezpečenie ochrany netopierov u nás (EUROBATS a ďalšie).


Komentáre 
webpage created by flashlabs.eu, Peter Celuch | Flash RIA Developer, Animator and Designer