spoločnost pre ochranu netopierov na slovensku
Úvodná stránka Prečo ich chrániť Poradňa Kontakt Fórum

default.jpg

Zisťovanie obsadenia búdok netopiermi v mestách Spišská Nová Ves, Levoča, Krompachy a Gelnica

02. januára 2017

Začiatky hromadného zatepľovania panelových domov pred vyše 15 rokmi boli pravdepodobne jedným z najväčších usmrcovaní chránených živočíchov – raniakov hrdzavých (Nyctalus noctula) a dážďovníkov tmavých (Apus apus) – zamurovaním. V dôsledku zlého stavu bytového fondu – štrbín medzi panelmi a nezakrytých atikových otvorov – bol takmer každý panelový dom osídlený netopiermi či dážďovníkmi. Opierajúc sa o legislatívu, najmä Usmernenie MŽP SR a MDVaRR SR k postupu štátnych orgánov ochrany prírody, zaviedli sme počnúc rokom 2012 pre mestá a obce v kompetenčnom území Správy NP Slovenský raj povinné spracovanie výskytu chránených živočíchov a návrhu opatrení na ich ochranu do textovej (kapitola Starostlivosť o životné prostredie – chránené živočíchy) a výkresovej časti (Súčasný stav - zakreslenie úkrytov v pohľadoch a Navrhovaný stav – zakreslenie  búdok v pohľadoch) projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia na zateplenie panelového domu. V dôsledku týchto opatrení je dnes na panelových domoch v mestách Spišská Nová Ves, Levoča, Krompachy a Gelnica umiestnených množstvo búdok pre netopiere a dážďovníky, ako náhrada za zaniknuté úkryty/hniezdiská.

Cieľom nášho prieskumu bolo zistiť obsadenosť týchto búdok netopiermi na vybraných zateplených panelových domoch v mestách Spišská Nová Ves, Levoča, Krompachy a Gelnica a získať informácie o preferencii obsadenia búdok podľa umiestnenia a typov búdok. Ďalej vytvoriť nové úkrytové možnosti pre netopiere osadením 2 ks búdok na už zateplené panelové domy bez inštalovaných búdok.

Bolo vybraných 11 panelových domov: v Spišskej Novej Vsi 5, v Levoči 3, v Krompachoch 1, v Gelnici 2. Výsledky: Spišská Nová Ves – Štúrovo nábr. 9 (+), J. Matušku 10 (-), Kováčska ul. 4 (+),Kováčska ul. 3 (+),  Duklianska ul. 58 (-), Levoča  – J. Francisciho 17 (+), V. Greschika 2 (+), Pod Vinicou 59-60-61 (+), Krompachy – Lorencova 4 (-), Gelnica – Tehelná 2 (+), Športová 20 (-). Znaky: (+) pozitívny výskyt netopierov, (-) negatívny výskyt netopierov. Netopiere obsadzovali aj búdky pre dážďovníky (typ APUS 3, APUS 6). Kontrolou búdok na uvedených panelových domoch bola zistená 64% obsadenosť búdok netopiermi raniakom hrdzavým (Nyctalus noctula) a v jednom prípade večernicou pestrou (Vespertilio murinus). Ďalej boli umiestnené 2 ks búdok pre netopiere typu hibernačný box – XPS so silikónovou omietkou na už zateplené budovy. Jedna z búdok bola osadená na panelový dom Štúrovo nábr. 12, Spišská Nová Ves a druhá na výškový dom Štefánikovo nám. 9, Spišská Nová Ves.

Aktivity boli podporené Malým členským projektom SON (MČP) č. 03-2016.

Mgr. Andrea Hájková, Ing. Bedřich Hájek

 

Foto č. 1: bytový dom Tehelná 2, Gelnica

Foto č. 2: bytový dom J. Francisciho 17, Levoča

Foto č. 3: bytový dom Lorencova 4, Krompachy

Foto č. 4: večernica pestrá (Vespertilio murinus) - vzácnejší druh osídľujúci búdky

Foto č. 5: bytový dom Štúrovo nábrežie 9, Spišská Nová Ves

Foto č. 6: bytový dom J. Matušku 10, Spišská Nová Ves


Komentáre 
webpage created by flashlabs.eu, Peter Celuch | Flash RIA Developer, Animator and Designer